xanthocarpousmedical dictionary

<botany> Having yellow fruit.

Origin: Gr. Karpos = fruit.

(27 Oct 1998)

xanthium, xanthiuria, xantho-, xanthoastrocytoma < Prev | Next > xanthochroi, xanthochroia, xanthochroic

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums