Synonyms: chromatolysis.

Origin: tigroid + G. Lysis, dissolution

(05 Mar 2000)

tigroid retina, tigroid striation, tigroid substance < Prev | Next > tike, tikus, tilapia, tilde

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums