<chemistry> A salt of a hypothetical thallic acid.

(01 Mar 1998)

thalassotherapy, thalia, thaliacea, thalidomide < Prev | Next > thallene, thallic, thalline, thallious

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums