subfascial prepatellar bursamedical dictionary

<anatomy> A bursa between the fascia lata and the quadriceps tendon anterior to the patella.

Synonyms: bursa subfascialis prepatellaris.

(05 Mar 2000)

suberous, subfalcial herniation, subfamily, subfascial < Prev | Next > subfertility, subfissure, subfolium

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums