Synonyms: splenoma.

Origin: spleno-+ G. Onkos, mass

(05 Mar 2000)