Synonyms: schistocyte.

Origin: schizo-+ G. Kytos, cell

(05 Mar 2000)