A porous condition.

Synonyms: porosity.

Origin: L. Porosus, porous

(05 Mar 2000)

Porocephalus armillatus, poroconidium, porokeratosis, poroma < Prev | Next > porosity, porospore, porotic, porous

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums