Synonyms: hypergeusia.

Origin: G. Oxys, acute, + geusis, taste

(05 Mar 2000)