<zoology> The Marsipobranchiata.

Origin: NL, fr. Gr. To suck.

(01 Mar 1998)

Myxosporea, Myxoviridae, myxovirus, Myxozoa < Prev | Next > myzostomata, MZ, mz, N

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums