An obsolete term for the spore of a myxomycete.

Origin: myxo-+ G. Sporos, seed

(05 Mar 2000)

myxorrhoea, myxorrhoea gastrica, myxosarcoma, Myxospora < Prev | Next > Myxosporea, Myxoviridae, myxovirus

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums