<tumour>

A benign neoplasm of fibrous connective tissue that resembles primitive mesenchymal tissue.

Synonyms: fibroma myxomatodes, myxoma fibrosum.

Origin: myxo-+ L. Fibra, fibre, + G. -oma, tumour

(05 Mar 2000)