Relating to a single sense or sensation.

Origin: mono-+ G. Aisthesis, sense perception

(05 Mar 2000)

moneran, moneron, monerula, monesia, monesin < Prev | Next > monestrous, money, moneywort

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums