<ornithology> A genus of raptorial birds, including the European kite.

Origin: L, a kite.

(01 Mar 1998)

Milton, John, Milton's disease, miltwaste, milvine < Prev | Next > milwaukee shoulder, milzbrand, MIMD

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums