An obsolete term for hypnotise.

Origin: see mesmerism

(05 Mar 2000)

mesitylenate, mesitylene, mesitylol, Mesmer, F < Prev | Next > mesmerism, mesna, meso-, mesoappendix

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums