keratoleukomamedical dictionary

A white corneal opacity.

Origin: kerato-+ G. Leukos, white, + -oma, growth

(05 Mar 2000)

keratoid exanthema, keratokinase, keratoleptynsis < Prev | Next > keratolysis, keratolysis exfoliativa

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums