Synonyms: nuclear envelope.

Origin: karyo-+ G. Theke, box, sheath

(05 Mar 2000)

karyorrhexis, karyosome, karyostasis, karyostenosis < Prev | Next > karyotype, karyotypic abnormality, karyotyping

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums