epipharyngealmedical dictionary

<anatomy> Pertaining to the segments above the epibranchial in the branchial arches of fishes.

An epipharyngeal bone or cartilage.

Origin: Pref. Epi- + pharyngeal.

(01 Mar 1998)

epipericardial ridge, epiperipheral, epipetalous, epiphany < Prev | Next > epipharynx, epiphenomenon, epiphora

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums