Dissolution of elastic fibres.

Origin: elasto-+ G. Lysis, loosening, fr. Luo, to loosen

(05 Mar 2000)

elastin, elastofibroma, elastoid degeneration, elastoidin < Prev | Next > elastoma, elastometer, elastomucin

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums