A unit of brightness equal to 0.1 millilambert.

Origin: G. Apo, from + stilbe, lamp

(05 Mar 2000)

apostematous, aposteme, a posteriori, aposthia < Prev | Next > apostrophe, apostume, apotelesm

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums