To deprive of colour; to make achromatic.

Origin: Gr. Priv. + colour.

(01 Mar 1998)

achromatin, achromatinic, achromatism, achromatization < Prev | Next > achromatocyte, achromatolysis, achromatophil

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums