A genus of flagellate protozoa, one species of which, Enteromonas hominis, is found as a rare nonpathogenic resident in the human large intestine.

Origin: entero-+ G. Monas, monad

(05 Mar 2000)

enteromegaly, enteromenia, enteromerocele, enterometer < Prev | Next > enteromycosis, enteron, enteroparesis

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums